Általános fordítási feltételek

 

Eltérő megegyezés hiányában a NORGER Consulting Kft. a Megbízótól csak az alábbi feltételek mellett vállal fordítást:

 1. A fordítás mennyisége és formája

1.1. A fordítás szolgáltatásnak minősül és formáját tekintve írásban történik. Írásbeli fordításnak számít minden olyan szolgáltatás, amelynek eredményeképpen elektronikus vagy papíralapú adathordozón megtalálható forrásnyelvi szöveget a NORGER Consulting Kft. a célnyelvre lefordít.

1.2. A NORGER Consulting Kft. nem vállal felelősséget a fordítandó szövegben előforduló sajátos és egyedi terminológiák fordításáért, kivéve, ha Megbízó a fordítás megrendelésekor a terminológiát NORGER Consulting Kft. rendelkezésére bocsátotta. Sajátos szakkifejezések, rövidítések és egyedi terminológiák nem ismerhetők el fordítási hiányosságként, ha Megbízó megrendeléskor ezeket nem közölte írásban a NORGER Consulting Kft.-vel.

1.3. Megbízó megrendeléskor kérheti a NORGER Consulting Kft.-t, hogy a fordítást megfelelő számítógépes szövegszerkesztővel készítse el, és az elkészült fordítást nyomtatásban és adathordozón egyaránt nyújtsa át a Megbízónak, továbbá későbbi változtatás céljából kérheti a forrás nyelvi és célnyelvi szöveg archiválását is.

2. A fordítás díja

2.1. A mindenkor érvényes fordítási díjak a honlap „Fordítás” menüpontja alatt találhatók meg, illetve az egyedi árajánlatban megadottak szerint alakulnak. A fordítás mennyiségi elszámolásánál a forrásnyelvi leütések számát – szóközök nélkül – kell figyelembe venni.

2.2. A Megbízó szóban és írásban is kérhet árajánlatot NORGER Consulting Kft.-től. A NORGER Consulting Kft. kizárólag írásban adhat árajánlatot, mely keltezéstől számítva 1 hónapig érvényes. Amennyiben a Megbízó az ajánlatkéréshez a forrásnyelvi szöveget nem bocsátja NORGER Consulting Kft. rendelkezésére, úgy NORGER Consulting Kft. csak tájékoztató jellegű árajánlatot tud a Megbízó felé adni. Végleges árajánlat kizárólag a forrásnyelvi szöveg átadását követően kalkulálható. A NORGER Consulting Kft. a Megbízó írásos megrendelése esetén kezdi meg a fordítási munkát. A Megbízó megrendelésében köteles a Megrendelő nevét, címét, adószámát vagy személyigazolvány számát a NORGER Consulting Kft. felé közölni.

2.3. Mások által végzett fordítások lektorálásáért a NORGER Consulting Kft. a megfelelő jellegű fordítási díjat számlázza le.

3. A fordítás teljesítése

3.1. A Megbízó megrendelésében köteles a kért teljesítési határidőt (nap és/vagy óra) közölni.

3.2. A NORGER Consulting Kft. a megrendelést írásban köteles visszaigazolni.

3.3. A fordítás határidőre történő teljesítésének feltétele, hogy a Megbízó átadja a megrendelésnek megfelelően a fordításhoz szükséges valamennyi dokumentumot a NORGER Consulting Kft.-nek. Amennyiben ezek a feltételek időben nem teljesülnek, úgy a teljesítési határidő ennek megfelelően meghosszabbodhat.

3.4. Késedelem esetén a Megbízó csak abban az esetben állhat el megrendelésétől, ha ezt megrendelésében külön kikötötte. A Megbízó késedelme a NORGER Consulting Kft. késedelmét kizárja. Amennyiben a Megbízó jogszerűen eláll megrendelésétől, úgy a NORGER Consulting Kft. kizárólag indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

3.5. Amennyiben a NORGER Consulting Kft. a megrendelt fordítási munkát még nem kezdte meg, de a Megbízó azt valamilyen oknál fogva visszavonja, úgy ebben az esetben a NORGER Consulting Kft. a megbízás nettó értékének 5 %-át visszavonási díjként leszámlázhatja a Megbízónak.

3.6. A fordítás teljesítésének helye a NORGER Consulting Kft. irodája (székhely, telephely). A Megbízó kérheti a NORGER Consulting Kft.-t, hogy az elkészült fordítást e-mailben vagy telefaxon keresztül teljesítse a Megbízónak. Postai úton történő teljesítés (papíralapú vagy elektronikus adathordozón) a Megbízó költségén (ajánlott és tértivevénnyel) történik. A NORGER Consulting Kft. nem felel az elektronikus úton küldött fordítások sérüléseiért, a hálózati problémákból adódó azok nem határidőre történő beérkezéséért, a telefaxvonal minőségi hibájából adódó szöveghibákért.

3.7. A NORGER Consulting Kft. a határidőre elkészített fordításokat a teljesítést követő 1 hónapig köteles megőrizni. Az 1 hónap lejártát követően a dokumentumokért és fordításokért a NORGER Consulting Kft. nem vállal felelősséget. Archiválás felár ellenében lehetséges. A NORGER Consulting Kft.-nek átadott dokumentumokat a teljesítést követően a NORGER Consulting Kft. köteles a Megbízónak visszaadni, kivéve, ha a Megbízó archiválásra adja azt a NORGER Consulting Kft.-nek.

4. Vis major

Vis major esetén a Megbízó és a NORGER Consulting Kft. között fennálló megállapodás megszűnik. A NORGER Consulting Kft. részben teljesített fordításának ellenértékét követelheti a Megbízótól.

5. Szavatosság

5.1. A NORGER Consulting Kft. köteles a megrendelt fordítást jó minőségben teljesíteni. A fordítás minőségével kapcsolatos reklamációval és kárigény bejelentésével a Megbízó a teljesítést követő 30 napon belül élhet. A Megbízó köteles az esetleges fordítási hiányosságokat megindokolni. A teljesítéstől számított 30 napon túl a szavatossági igény már nem érvényesíthető. A NORGER Consulting Kft. kártérítési felelőssége kizárólag az adott fordítási munka díjának összegéig terjed.

5.2. Fordítási hiányosságok esetén a NORGER Consulting Kft.-nek lehetősége van a hiba kijavítására, melyre a Megbízók megfelelő időt biztosít. Amennyiben a NORGER Consulting Kft. a számára biztosított határidő alatt a hibát orvosolja, úgy a Megbízó köteles a NORGER Consulting Kft.-nek számláját teljes mértékben kiegyenlíteni, kivéve, ha a késedelemből a Megbízónak kára keletkezett, vagy ha a 3.4. pont szerint a határidő kikötésre került.

5.3. Amennyiben a NORGER Consulting Kft. a számára biztosított határidő alatt nem végzi el a fordítási hiányosságok kijavítását, úgy a Megbízó elállhat a megrendelésétől, illetve kérheti a fordítási díj mérséklését. Jelentéktelen hiba esetén a Megbízó nem állhat el a megrendeléstől. Jelentéktelen hiba, ha a fordításban értelemzavaró átváltási hiba nem lelhető fel.

5.4. Nehezen vagy alig olvasható forrásnyelvi szövegekért a NORGER Consulting Kft. nem vállal felelősséget.

5.5. Sajátos terminológiákból adódó hiányosságokra az 1.2. pont a mérvadó.

5.6. Amennyiben a Megbízó sürgősségi felár ellenében rendeli meg a fordítást, úgy a Megbízó tudomásul veszi, hogy a gyorsaság a magas színvonalú fordítás rovására mehet, és a NORGER Consulting Kft. már ellenőrzést esetleg nem tud elvégezni. Bár ebben az esetben is a NORGER Consulting Kft. a lehető leggondosabban köteles végezni munkáját, mégsem vállal semmiféle felelősséget a fordítás során keletkező pontatlanságokért.

5.7. Fordítás közbeni számok, pénznemek, méretek átszámításáért, a forrásnyelvi szövegben előforduló hibákért és kétértelműségekért a NORGER Consulting Kft. nem vállal felelősséget.

5.8. A NORGER Consulting Kft. köteles a fordításra átadott anyagokat és magát a fordítást bizalmasan kezelni. A NORGER Consulting Kft. köteles titoktartási kötelezettséget vállalni minden olyan információért, amelyről a fordítás alatt tudomást szerzett.

6. Fizetési feltételek

6.1. Eltérő megállapodás hiányában a fizetés átutalással történik. A NORGER Consulting Kft.-nek joga van részletfizetést kérni. A fizetési határidő a számla keltétől számított 8 nap.

6.2. Amennyiben a Megbízó fizetési késedelembe esik, úgy a NORGER Consulting Kft.-nek jogában áll az újabb fordítási munka teljesítését felfüggeszteni. Ilyen esetekben a felfüggesztett megrendelésekben rögzített határidő be nem tartása nem minősül késedelemnek. Fizetési késedelem esetén a Megbízó késedelmi kamatot is köteles fizetni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.

6.3. A NORGER Consulting Kft. fordítási munkája szellemi alkotásnak minősül, ezért a fordítás a számla teljes kifizetéséig a NORGER Consulting Kft. tulajdonát képezi. A Megbízó a fordítást kizárólag a számla teljes kifizetését követően használhatja fel szabadon.

7. Illetékesség

A Megbízó és a NORGER Consulting Kft. mindent megtesznek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a felmerült esetleges jogviták eldöntésére a NORGER Consulting Kft. székhelyéhez legközelebb eső Bíróság az illetékes.

8. Egyéb

8. 1. A Megbízó írásos megrendelésével egyidejűleg elfogadja jelen „Általános fordítási feltételek”-et. Jelen „Általános fordítási feltételek” a NORGER Consulting Kft. honlapján megtalálható, illetve e-mailben NORGER Consulting Kft.-től elkérhető.

8.2. A NORGER Consulting Kft. honlapján olvasható információk visszavonásig érvényesek.